(1)
ใช้สติ ศ.; พันธบุตร เ. . การสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อนำเสนอประเพณีผีตาโขนสู่กลุ่มเจเนอเรชันแซด. J. Soc. Commun. Innov. 2022, 10, 72-83.