(1)
พันธบุตร เ. การพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย : การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์. J. Soc. Commun. Innov. 2014, 2, 18-24.