(1)
เผ่ามานะเจริญ ฉ. การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการรวมกลุ่มมวลชนทางการตลาด. J. Soc. Commun. Innov. 2016, 4, 93-103.