(1)
เฉลิมโฉมว.; ภูติอริยวัฒน์จ.; โพธิสุขอ.; ทองก้อนว. การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา. J. Soc. Commun. Innov. 1, 4, 48 - 62.