(1)
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก. Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation). J. Soc. Commun. Innov. 2014, 2, 1-5.