รัตนพงศ์ธระ ธ.; เจริญกิจธนลาภ ท.; นวัสนธี ธ. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: (The Participation of Local People for Ecotourism Development of Ayothaya Community in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province). วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, Bangkok, Thailand, v. 5, n. 2, p. 8–16, 2017. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/111519. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.