วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก. รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม: The Journal of Social Communication Innovation. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, Bangkok, Thailand, v. 5, n. 2, p. 176–180, 2017. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/111552. Acesso em: 8 ธ.ค. 2022.