ศรสถิตย์วัฒนา ว.; โสคติยานุรักษ์ ม. ตัวแบบเชิงบูรณาการของการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ: (Integrated Model of Public Policy Formulation by Stakeholders in the Thai Rice Strategy Implementation). วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 247–267, 2018. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/169480. Acesso em: 13 มิ.ย. 2024.