ปรีชาวิทย์ ร.; ศรีกุลวงศ์ ม.; อารักษ์การุณ เ.; สุขวิลัย อ.; พัฒนะศิริ อ. การเปรียบเทียบเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: Comparison of Thai-Nichi Institute of Technology’s Departmental Facebook Fanpage Contents. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 10–24, 2019. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/199835. Acesso em: 4 ก.พ. 2023.