พันธบุตร เ. การศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสติกเกอร์คาแร็กเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์: A Study of Concept and Style in Character Sticker for using on Social Media. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 156–167, 2019. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/199902. Acesso em: 25 ก.ย. 2023.