จิตกลาง ป.; ภักดีรณชิต ศ.; พันธบุตร เ.; เศวตธิติกุล ญ. ผลของกลยุทธ์สื่อต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะ: Effect of Media Appeals on Organ Donation Decision. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 168–176, 2019. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/199914. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.