ผลศิริ ณ.; พันธบุตร เ. . การพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับธุรกิจแก้บน. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 22–33, 2020. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/246546. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.