แสงจันทร์ณ.; นามวงษ์จ.; ใจสุดาธ. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยพืชในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, v. 8, n. 2, p. 63-77, 29 ธ.ค. 2020.