ชัยวงศ์โรจน์ช. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: การสื่อสารสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก . วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, v. 9, n. 1, p. 82-89, 28 มิ.ย. 2021.