ใช้สติ ศ.; พันธบุตร เ. . การสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อนำเสนอประเพณีผีตาโขนสู่กลุ่มเจเนอเรชันแซด. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 72–83, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/249960. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.