พันธบุตร เ. การพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย : การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, Bangkok, Thailand, v. 2, n. 1, p. 18–24, 2014. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/93079. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.