วรโชติกำจร ส.; แสนราช จ. การวิเคราะห์การซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปโภคบริโภค สำหรับธุรกิจขายตรง โดยวิธีกฏความสัมพันธ์. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, Bangkok, Thailand, v. 2, n. 1, p. 56–63, 2014. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/93082. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.