เผ่ามานะเจริญ ฉ. การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการรวมกลุ่มมวลชนทางการตลาด. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 2, p. 93–103, 2016. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/93107. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.