เฉลิมโฉมว.; ภูติอริยวัฒน์จ.; โพธิสุขอ.; ทองก้อนว. การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, v. 4, n. 1, p. 48 - 62, 11.