ศิริสุนทร ศ. ความเท่าเทียมของการเข้าถึงสื่อ: สื่อการ์ตูนกับผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็น. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, Bangkok, Thailand, v. 5, n. 1, p. 133–139, 2017. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/94970. Acesso em: 13 มิ.ย. 2024.