วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก. Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation). วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, Bangkok, Thailand, v. 2, n. 1, p. 1–5, 2014. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/94978. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.