รัตนพงศ์ธระ ธนรัตน์, เจริญกิจธนลาภ ทรงวิทย์, และ นวัสนธี ธารนี. 2017. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: (The Participation of Local People for Ecotourism Development of Ayothaya Community in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 5 (2). Bangkok, Thailand:8-16. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/111519.