วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม กองบรรณาธิการ. 2017. “รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม: The Journal of Social Communication Innovation”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 5 (2). Bangkok, Thailand:176-80. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/111552.