ศรสถิตย์วัฒนา วรีรัตน์, และ โสคติยานุรักษ์ มนตรี. 2018. “ตัวแบบเชิงบูรณาการของการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ: (Integrated Model of Public Policy Formulation by Stakeholders in the Thai Rice Strategy Implementation)”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 6 (2). Bangkok, Thailand:247-67. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/169480.