ปรีชาวิทย์ รุ่งภพ, ศรีกุลวงศ์ มยุรี, อารักษ์การุณ เบญจวรรณ, สุขวิลัย อารีวรรณ, และ พัฒนะศิริ อรรถศิษฐ์. 2019. “การเปรียบเทียบเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: Comparison of Thai-Nichi Institute of Technology’s Departmental Facebook Fanpage Contents”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 7 (1). Bangkok, Thailand:10-24. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/199835.