พันธบุตร เสาวลักษณ์. 2019. “การศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสติกเกอร์คาแร็กเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์: A Study of Concept and Style in Character Sticker for Using on Social Media”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 7 (1). Bangkok, Thailand:156-67. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/199902.