จิตกลาง ปรายจรีย์, ภักดีรณชิต ศรีรัฐ, พันธบุตร เสาวลักษณ์, และ เศวตธิติกุล ญาณวุฒิ. 2019. “ผลของกลยุทธ์สื่อต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะ: Effect of Media Appeals on Organ Donation Decision”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 7 (1). Bangkok, Thailand:168-76. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/199914.