ผลศิริ ณัฐญา, และ พันธบุตร เสาวลักษณ์. 2020. “การพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับธุรกิจแก้บน”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 8 (2). Bangkok, Thailand:22-33. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/246546.