แสงจันทร์ณภัค, นามวงษ์จุฑาทิพย์, และ ใจสุดาธนกฤต. 2020. “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยพืชในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 8 (2). Bangkok, Thailand, 63-77. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/246554.