วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม กองบรรณาธิการ. 2020. “ส่วนหน้าวารสาร”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 8 (2). Bangkok, Thailand. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/246570.