กุลกาลยืนยงพรมิตร. 2021. “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 9 (1). Bangkok, Thailand, 32-41. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/249766.