พีรพัชระจุฑามาศ, ประทีป ณ ถลางสุวรรณ, จุ่นบุญรุจิรา, และ อาจศรีธภัทร. 2021. “การพัฒนาสื่อดิจิทัลอาหารจากกล้วยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 9 (1). Bangkok, Thailand, 42-53. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/249769.