ชัยวงศ์โรจน์ชนญญา. 2021. “การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: การสื่อสารสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก ”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 9 (1). Bangkok, Thailand, 82-89. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/249774.