ใช้สติ ศุภัชฌา, และ พันธบุตร เสาวลักษณ์. 2022. “การสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อนำเสนอประเพณีผีตาโขนสู่กลุ่มเจเนอเรชันแซด”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 10 (1). Bangkok, Thailand:72-83. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/249960.