พันธบุตร เสาวลักษณ์. 2014. “การพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย : การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2 (1). Bangkok, Thailand:18-24. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/93079.