วรโชติกำจร สิทธิชัย, และ แสนราช จรัญ. 2014. “การวิเคราะห์การซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปโภคบริโภค สำหรับธุรกิจขายตรง โดยวิธีกฏความสัมพันธ์”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2 (1). Bangkok, Thailand:56-63. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/93082.