เผ่ามานะเจริญ ฉัตรเมือง. 2016. “การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการรวมกลุ่มมวลชนทางการตลาด”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 4 (2). Bangkok, Thailand:93-103. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/93107.