เฉลิมโฉมวรันธร, ภูติอริยวัฒน์จันทรัศม์, โพธิสุขอรรณพ, และ ทองก้อนวุฒิพงษ์. 1. “การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 4 (1). Bangkok, Thailand, 48 - 62. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/93115.