วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม กองบรรณาธิการ. 2014. “Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2 (1). Bangkok, Thailand:1-5. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/94978.