[1]
รัตนพงศ์ธระ ธ., เจริญกิจธนลาภ ท., และ นวัสนธี ธ., “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: (The Participation of Local People for Ecotourism Development of Ayothaya Community in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 8–16, ก.ค. 2017.