[1]
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก., “รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม: The Journal of Social Communication Innovation”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 176–180, ก.ค. 2017.