[1]
ศรสถิตย์วัฒนา ว. และ โสคติยานุรักษ์ ม., “ตัวแบบเชิงบูรณาการของการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ: (Integrated Model of Public Policy Formulation by Stakeholders in the Thai Rice Strategy Implementation)”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 247–267, ก.ค. 2018.