[1]
ปรีชาวิทย์ ร., ศรีกุลวงศ์ ม., อารักษ์การุณ เ., สุขวิลัย อ., และ พัฒนะศิริ อ., “การเปรียบเทียบเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: Comparison of Thai-Nichi Institute of Technology’s Departmental Facebook Fanpage Contents”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 10–24, ม.ค. 2019.