[1]
พันธบุตร เ., “การศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสติกเกอร์คาแร็กเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์: A Study of Concept and Style in Character Sticker for using on Social Media”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 156–167, ม.ค. 2019.