[1]
จิตกลาง ป., ภักดีรณชิต ศ., พันธบุตร เ., และ เศวตธิติกุล ญ., “ผลของกลยุทธ์สื่อต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะ: Effect of Media Appeals on Organ Donation Decision”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 168–176, ม.ค. 2019.