[1]
ผลศิริ ณ. และ พันธบุตร เ. ., “การพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับธุรกิจแก้บน”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 22–33, ธ.ค. 2020.