[1]
แสงจันทร์ณ., นามวงษ์จ., และ ใจสุดาธ., “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยพืชในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 63-77, ธ.ค. 2020.