[1]
พีรพัชระจ., ประทีป ณ ถลางส., จุ่นบุญร., และ อาจศรีธ., “การพัฒนาสื่อดิจิทัลอาหารจากกล้วยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 42-53, มิ.ย. 2021.