[1]
ชัยวงศ์โรจน์ช., “การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: การสื่อสารสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก ”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 82-89, มิ.ย. 2021.