[1]
ใช้สติ ศ. และ พันธบุตร เ. ., “การสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อนำเสนอประเพณีผีตาโขนสู่กลุ่มเจเนอเรชันแซด”, J. Soc. Commun. Innov., ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 72–83, มิ.ย. 2022.